Image
Image
Image

Regulamin

Regulamin

REGULAMIN DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW POLSKI JUNIORÓW

przyjęty Uchwałą Zarządu Nr 08/02/2018

 
I. Cele
1.1 Wyłonienie awansujących do finałów Mistrzostw Polski Juniorów.
1.2. Podwyższanie poziomu sportowego dzieci i młodzieży.
1.3. Popularyzacja szachów.
 
II. Termin i miejsce
2.1. Miejsce i dokładny termin zawodów będą określone w kalendarzu imprez PZSzach.
 
III. Organizator
3.1. Organizatorzy są wyłaniani w konkursie ofert.
 
IV. Uczestnictwo
4.1 Prawo gry w swojej grupie wiekowej posiadają obywatele polscy (oraz zamieszkujący w Polsce obywatele państw UE – posiadający zameldowanie na pobyt stały lub czasowy), spełniający kryterium wieku (decyduje rok urodzenia), posiadający licencję PZSzach, członkowie klubów (lub stowarzyszeń) sportowych posiadających licencję PZSzach. Obowiązuje stan z CentralnegoRejestru PZSzach na moment weryfikacji listy startowej.
4.2 W turnieju nie mogą brać udziału zawodnicy, którzy już zapewnili sobie awans do finałów mistrzostw Polski w kolejnym roku.
 
V. System rozgrywek
5.1 Turniej zostanie rozegrany w oddzielnych wiekiem grupach dla dziewcząt i chłopców.
5.2 W grupach 7-10 osobowych systemem kołowym, w mniejszych dwukołowym.
5.3 W grupach liczących 11-13 uczestników systemem szwajcarskim, na dystansie 7 rund w 7 dni.
5.4 W grupach liczących 14 i więcej uczestników systemem szwajcarskim, na dystansie 9 rund w 7dni, w układzie rund 1-2-1-2-1-1-1.
5.5 Jeżeli turniej spełnia warunki klasyfikowania w rankingu FIDE, ranking będzie liczony.5.6 Przyjazd i odprawa techniczna w przeddzień zawodów.
 
VI. Tempo gry
90 minut dla zawodnika, na całą partię oraz 30 sekund na każde posunięcie od początku partii.
 
VII. Zgłoszenia
Organizator wydaje komunikat organizacyjny i przesyła go do zatwierdzenia Przewodniczącemu Komisji Młodzieżowej i do Biura PZSzach nie później niż 40 dni przed zawodami. Komunikat zostanieOrganizator wydaje komunikat organizacyjny i przesyła go do zatwierdzenia Przewodniczącemu Komisji Młodzieżowej i do Biura PZSzach nie później niż 40 dni przed zawodami. Komunikat zostanie2opublikowany na stronie Polskiego Związku Szachowego. Potwierdzenia udziału zawodników dokonują wojewódzkie związki szachowe, kluby lub rodzice w sposób określony przez organizatora w komunikacie organizacyjnym, najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem zawodów.
 
VIII. Finansowanie
8.1. Koszty udziału w turnieju pokrywają delegujące zawodników kluby, wojewódzkie związki szachowe lub rodzice. Koszt udziału nie może przekroczyć wysokości oferowanej przez organizatora w konkursie ofert. Organizator ma obowiązek zagwarantowania pobytu na koszt własny przedstawicielowi PZSzach przez minimum 3 dni.
8.2. Opłatę startową, organizacyjną oraz opłatę rankingową w grupach objętych liczeniem rankingu FIDE, w wysokości podanej w Komunikacie Organizacyjno-Finansowym PZSzach należy wpłacić na konto PZSzach w terminie 14 dni przed rozpoczęciem zawodów (w opisie należy ująć: PMPJ, opłata startowa, organizacyjna i rankingowa, nazwisko zawodnika).
 
IX. Ocena wyników
9.1. Klasyfikacja końcowa finalistów ustalana jest z uwzględnieniem następujących, kolejno stosowanych kryteriów:- suma zdobytych punktów- wartościowanie średnie Buchholza (z odrzuceniem po jednym skrajnym rezultacie),- wartościowanie pełne Buchholza,- liczba zwycięstw,- wynik bezpośredniej partii między zainteresowanymi zawodnikami,
9.2. Klasyfikacja końcowa w turnieju kołowym ustalana jest z uwzględnieniem następujących, kolejno stosowanych kryteriów:- suma zdobytych punktów- wartościowanie Bergera,- wynik bezpośredniej partii między zainteresowanymi zawodnikami,- system Koyi,- liczba zwycięstw,- liczba zwycięstw czarnymi.
9.3. W przypadku braku rozstrzygnięcia na podstawie powyższych kryteriów o awansie do Mistrzostw Polski Juniorów zadecyduje dogrywka na zasadach ustalonych przez Sędziego głównego.
 
X. Nagrody i wyróżnienia
10.1. Prawo startu w finałach Mistrzostw Polski Juniorów i Młodzików w kolejnym roku uzyskują:- w grupach wiekowych do 9 lat – po 10 najlepszych,- do lat 13 i 11 awans uzyskują po 4 najlepsze zawodniczki i zawodnicy. Dodatkowo na swój koszt w OOM udział mogą wziąć zawodniczki i zawodnicy z miejsc 5-10, przy założeniu, że stanowią dopełnienie do liczby 52 startujących w poszczególnych grupach.- w grupach wiekowych do 15 lat - po 10 najlepszych,- w grupach wiekowych do 17 lat - po 10 najlepszych,
10.2. Warunkiem uzyskania awansu jest ukończenie turnieju.
10.3. Organizator funduje nagrody zgodnie ze złożoną ofertą konkursową w PZSzach.
 
XI. Sędziowanie
11.1. W PMPJ obowiązują aktualne przepisy FIDE i Polskiego Związku Szachowego.
11.2. PMPJ prowadzi sędzia główny posiadający, co najmniej klasę państwową, z pomocą sędziów asystentów, posiadających minimum II klasę sędziowską. Sędziów zatrudnia organizator po zatwierdzeniu sędziego głównego przez Kolegium Sędziów PZSzach Wszyscy sędziowie muszą posiadać aktualne licencje sędziowskie oraz opłaty roczne.
11.3. Każdy zawodnik, który pojawi się przy szachownicy (stoliku) z opóźnieniem większym niż 15 minut w stosunku do regulaminowego czasu rozpoczęcia rundy, przegrywa partię.
11.4. W PMPJ obowiązuje zakaz zgadzania się na remis przed wykonaniem 30 posunięcia czarnych. Zawodnicy łamiący zakaz będą karani porażką. Zawodnik, któremu zaproponowano remis przed 30 posunięciem czarnych powinien przywołać sędziego. Jego przeciwnik powinien zostać ukarany zgodnie z przepisami gry.
11.5. Zawodnikowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji sędziego asystenta do Sędziego głównego zawodów w ciągu 1 godziny od zakończenia partii.
11.6. Decyzje Sędziego głównego są w trakcie rozgrywania PMPJ ostateczne. Zawodnikowi przysługuje prawo zażalenia do Kolegium Sędziów PZSzach w ciągu 3 dni po zakończeniu zawodów.
11.7. Sędzia główny ma obowiązek wysłać w ciągu 7 dni po zawodach sprawozdanie w formie elektronicznej do Przewodniczącego Komisji Ewidencji, Klasyfikacji i Rankingu, Przewodniczącego Kolegium Sędziów PZSzach, Przewodniczącego Komisji Młodzieżowej oraz Szefa Wyszkolenia PZSzach. Sprawozdanie winno spełniać warunki określone przez Kolegium Sędziów dla zawodów objętych klasyfikacją Elo w tym: zawierać pełne tabele turniejowe z ściśle wyznaczonymi miejscami wszystkich uczestników oraz następującymi danymi: imię, nazwisko, data urodzenia, skrót ewidencyjny województwa, klub sportowy, uzyskany ranking, klasę sportową i partie w formacie PGN.
 
XII. Sprawy wychowawcze
12.1. Opiekę wychowawczą podczas zawodów sprawują rodzice, szkoleniowcy i opiekunowie z klubów lub wojewódzkich związków szachowych. Powyższy zapis należy udokumentować złożeniem stosownego oświadczenia organizatorowi, najpóźniej podczas odprawy technicznej.
12.2. Zabrania się uczestnikom opuszczania sali turniejowej w trakcie gry oraz prowadzenia w tym czasie jakichkolwiek rozmów, zarówno z innymi uczestnikami, jak też z osobami postronnymi i opiekunami, także w kwestii propozycji remisowych własnych czy partnerów.
12.3. W razie stwierdzenia podejrzenia spożycia przez zawodnika alkoholu organizator oraz sędzia główny mają prawo zażądać, a zawodnik ma obowiązek poddać się badaniu na obecność alkoholu w organizmie. Pozytywny wynik lub brak zgody na badanie, powoduje dyskwalifikację zawodnika i przesunięcie na ostatnie miejsce w zawodach.
 
XIII. Postanowienia końcowe
13.1. Obowiązkiem organizatora jest codzienne umieszczanie na ogólnodostępnej stronie internetowej: wyników i kojarzeń oraz wszystkich partii w formacie czytelnym przez programy – bazy szachowe oraz prowadzenie transmisji internetowej z czołowych szachownic.
13.2. Za ubezpieczenie zawodników odpowiedzialne są jednostki delegujące. Za stan zdrowia zawodnika (zdolność do udziału w zawodach) odpowiada jednostka delegująca, jednak obowiązkiem organizatora jest zapewnienie dostępu do opieki medycznej w trakcie zawodów. Wszyscy uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
13.3. Prawo interpretacji przepisów gry należy do Sędziego głównego, a regulaminu do Przewodniczącego Komisji Młodzieżowej PZSzach lub wyznaczonego przez niego przedstawiciela.
13.4. W sprawach szachowych nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie aktualne przepisy FIDE i PZSzach.
13.5. Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia na salę gry telefonów komórkowych oraz innych telekomunikacyjnych urządzeń elektronicznych pod rygorem:- dla zawodników - przegrania partii;- dla innych osób - zakazu wstępu na salę gry do końca turnieju.
13.6. Zgłoszenie do turnieju jest traktowane jako akceptacja niniejszego regulaminu i KO oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora, sędziego głównego i PZSzach w celach informacyjno-marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
13.7. Organizator i PZSzach zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju, a w szczególności zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych.
13.8. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Zarząd PZSzach i zastępuje Regulamin przyjęty w dn. 26.11.2017 r.
 
 
Przewodniczący Komisji Młodzieżowej PZSzach 
Paweł Dudziński

DMPJ 2018 - II LIGA

logo-pmpj2018.png

UKS Pałac Młodzieży Katowice

ul. Kopernika 14
40-064 Katowice 
NIP: 634-258-39-24


Napisz do nas: szczyrk2018@gmail.com

© 2019 UKS Pałac Młodzieży w Katowicach. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Search